Projekty budowlane


W pro­jek­to­wa­niu spe­cja­li­zu­ję się wy­ko­ny­wa­niem pro­jek­tów zwią­za­nych z ist­nie­ją­cy­mi obiek­ta­mi. Wy­ko­nu­ję pro­jek­ty przebudowy, rozbudowy nadbudowy i re­mon­tu bu­dyn­ków na obszarze ochrony konserwatora zabytków, z szczególnym uwzględnieniem obszarów małych miast i wsi.

Projektuję zarówno zabudowę mieszkaniową jak też obiekty użyteczności publicznej (remizy strażackie, świetlice wiejskie które umożliwiają pełnienie róznych funkcji np. sal widowiskowych, miejscem zebrań lokalnej społeczności, świetlicy dziennej dla dzieci, czy wkomponowanych sal komputerowych, bibliotek tradycyjnych i elektronicznych) itp.