Przeglądy techniczne


Prze­pro­wa­dzam i organizuję kon­tro­le kom­plek­so­we bu­dyn­ków i urzą­dzeń z nimi zwią­za­nych (zgod­nie z art.62 ust. 2 usta­wy Prawo Bu­dow­la­ne). Zakładam i prowadzę książki obiektów budowlanych (KOB) u Właścicieli nieruchomości. W ra­mach kon­tro­li wy­ko­nu­je­my po­mia­ry sku­tecz­no­ści dzia­ła­nia wen­ty­la­cji mechanicznej, badanie szczelności instalacji gazowych, roczne i 5-letnie przeglądy techniczne budynków, po­mia­ry elek­trycz­ne 5-letnie i roczne wynikające z przepisów bhp.

Sporządzam ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego wszelkich budynków i budowli. Kom­ple­tu­jęy i uzu­peł­nia­m do­ku­men­ty nie­zbęd­ne do uzy­ska­nia po­zwo­le­nia na bu­do­wę lub po­zwo­le­nia na użyt­ko­wa­nie dla budynków niezakończonych i po wygaśnięciu pozwolenia na budowę.